fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 39

Nieuwe Havenweg 39

HILVERSUM
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
747 m2
In units vanaf:
747 m2
€ 50,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Op het Hilversumse bedrijvenpark het "Havenkwartier" gelegen, een multifunctionele bedrijfsvloer, gesitueerd op de tweede verdieping van het voor PDV-doeleinden ingerichte bedrijfsgebouw.

Bedrijvenpark ‘Havenkwartier’
Het bedrijvenpark ‘Havenkwartier’ betreft een gemêleerd bedrijventerrein van totaal ruim 25 hectare. Het terrein is gelegen nabij de provinciale weg N201, met aansluitingen op de Hilversumse buitenring en o.m. de Rijkswegen A-2 (Amsterdam- Utrecht) en A-27 (Almere - Utrecht). Naast o.a. de diverse PDV-bedrijven zijn op het terrein uiteenlopende handels- en productiebedrijven gevestigd.

Vloeroppervlakte(n)
Het bedrijfsgebouw kent een vloeroppervlak van totaal circa 2.172 m² v.v.o. De voor verhuur beschikbare bedrijfsvloer betreft de tweede verdieping van totaal circa 747 m².

NEN 2580 meetcertificaat
Van het gebouw is een NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is hiervan afgeleid.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 50,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Opleverings-/voorzieningenniveau
De bedrijfsruimte wordt geleverd naar het principe van 'as is, where is', waarbij sprake is van 'casco- verhuur. Eventueel aanwezige voorzieningen worden 'om niet' beschikbaar gesteld. Het opleverings-/voorzieningenniveau kan in overleg worden gewijzigd. Mogelijk heeft dit een gevolg voor de huurprijs.

Parkeren
Het gebouw beschikt over totaal circa 6 overdekte parkeerplaatsen, deze worden in medegebruik aangeboden.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Leveringen en diensten
Door of wegens de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, is huurder een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van Euro vijfentwintig (EUR 25,-) per m2 exclusief BTW op jaarbasis.

In de servicekosten zijn begrepen:
- de levering van gas, water en elektra inclusief bijbehorend vastrecht, ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
- de kosten van onderhoud, keuring en gebruik van gebouwgebonden installaties en voorzieningen, te weten: de brandmeldinstallatie; de noodverlichtingsinstallatie; de liftinstallatie en de toegangsdeur(en);
- overige zaken waaronder begrepen inspectie van daken en de glasverzekering;
- administratiekosten.

Verhuurder is bevoegd genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder behoudt het recht voor om gebruik te maken van diverse verhuurdersaanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te
kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’, vastgesteld door de gemeente Hilversum, kent aan het perceel de bestemming ‘Bedrijventerrein-1’ toe met de nadere functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’. Op grond van deze bestemming kan het perceel worden aangewend ten behoeve van onder meer de functie(s): bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1 en 3.2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2.

Energielabel
Informatie volgt.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum