fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 46

Nieuwe Havenweg 46

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
2.655m²
In units vanaf:
681m²
€ 75,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
nieuw

Omschrijving

Gelegen op het Hilversumse bedrijvenpark het "Havenkwartier" een bedrijfsruimte met kantoor en parkeergelegenheid.
Het gebouw kent een vloeroppervlak van totaal circa 2.865 m² (deelverhuur mogelijk) en is voorzien van onder meer loading-docks, een vrije hoogte van <10 meter, alsmede een kantoorverdieping.

Bedrijvenpark ‘Havenkwartier’
Het bedrijvenpark ‘Havenkwartier’ betreft een gemêleerd bedrijventerrein van totaal ruim 25 hectare. Het terrein is gelegen nabij de provinciale weg N201, met aansluitingen op de Hilversumse buitenring en o.m. de Rijkswegen A-2 (Amsterdam - Utrecht) en A-27 (Almere - Utrecht). Naast o.a. de diverse PDV-bedrijven zijn op het terrein uiteenlopende handels- en productiebedrijven gehuisvest.

Vloeroppervlakte(n)
Het bedrijfsgebouw kent een vloeroppervlak van totaal circa 2.865 m² v.v.o., bestaande uit:

Nieuwe Havenweg 6:
- Bedrijfsruimte circa 1.664 m²
- Expeditie ruimte (met loading doks) van circa 310 m²
- Kantoorverdieping circa 210 m²

Nieuwe Havenweg 4:
- Bedrijfsruimte circa 681 m²


NEN 2580 meetcertificaat
Van het gebouw is een NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is hiervan afgeleid.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 75,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Opleverings-/voorzieningenniveau
Het bedrijfspand wordt geleverd inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- Vrije hoogte < 10 meter;
- Verlichtingsinstallatie;
- Lichtstraat;
- pantry (te [plaatsen);
- toilet (te plaatsen);
- krachtstroom;
- Gas heaters in combinatie met cv-installatie;
- Elektrisch bedienbare overheaddeuren (ca. 7 m breed en 4,3 m hoog);
- Inbraakalarminstallatie;
- Vloerbelasting van (indicatief) 2.500 kg/m².

In overleg kan het opleverings-/voorzieningenniveau worden gewijzigd. Mogelijk kan dit gevolg hebben voor de huurprijs.

Parkeren
Voor het bedrijfsgebouw zijn diverse parkeerplaatsen beschikbaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Bijkomende leveringen en diensten
Niet van toepassing.
Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor het afsluiten van o.m. de leveringscontracten met de diverse nutsbedrijven.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard (verhuurders)aanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen, behoudens in het geval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Bedrijventerrein - 1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1.
Op grond van de geldende planregels kan het te verhuren object derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1.

Energielabel
Ten behoeve van de aanwezige kantoorfunctie is sprake van een energielabel A als opgesteld door het Ingenieursbureau Gadella in 2016).

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum