fbpx

Huizen – Holleblok 16-18

Holleblok 16-18

Huizen
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
200m²
In units vanaf:
200m²
€ 1.950,00
per maand excl. BTW
€ 295.000,00
kosten koper excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Winkelruimte TE HUUR en TE KOOP aangeboden in het goed bezochte buurtwinkelcentrum Het Holleblok te Huizen. Naast de 12 winkels waaronder o.a. de Boni (supermarkt), keurslager, bakker, kapsalon, schoenmaker, dierenspeciaalzaak, bloemist, groentewinkel en de snackbar, zorgen ook het gezondheids- en wijkcentrum en de basisscholen voor een behoorlijke aanloop. Direct tegen het centrum aan kan uitstekend en gratis geparkeerd worden.

De winkelruimte omvat circa 200 m² bruto vloeroppervlak, als volgt verdeeld:
•circa 150 m² verkoopoppervlak;
•circa 7 m² kantoorruimte;
•circa 30 m² magazijn met achteruitgang, pantry en toilet.
Er is geen meetrapport beschikbaar.

De winkelruimte kent een frontbreedte van circa 10 m. In de winkelruimte is een gedeelte afgeschermd en onderverhuurd aan de ING-Bank ten behoeve van een geldautomaat. De winkelruimte is zeer goed te bevoorraden via een eigen toegang aan de achterzijde.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt casco verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
• systeemplafond met geïntegreerde tl-armaturen en airconditioning (koelen en verwarmen)*;
• rookmelders*;
• alarminstallatie met rookinstallatie*;
• automatische glazen schuifdeuren*;
• vloerafwerking middels plavuizen*;
• elektrische rolluik*;
• glasvezel;
• eenvoudige pantry en toilet*.

De huidige huurder (DA drogist) biedt zijn inventaris ter overname aan.

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

VERKOOP geschiedt in de huidige staat, ‘’as is where is’’, zonder nadere garanties en met alle aan de onroerende zaken verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.


PARKEERGELEGENHEID
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid direct nabij het winkelcentrum.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan “Huizermaat Zuidwest 2010” zijn de aangewezen gronden bestemd voor: detailhandel, dienstverlening, horeca uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten.

HUURVOORWAARDEN:

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.950,- per maand, exclusief BTW.

HUURBETALING
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten ten behoeve van o.m. water, elektra en de communicatieve diensten.

HUURPERIODE
Bij voorkeur 5 jaar + 5 optiejaren, afwijkende termijnen zijn bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2-10-2012) voor winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever


VERKOOPVOORWAARDEN:

VRAAGPRIJS
€ 295.000,- kosten koper.

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

VERENIGING VAN EIGENAREN
bijdrage van € 419,- per kwartaal.

OMZETBELASTING
Op de koopsom is geen BTW van toepassing.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Huizen, sectie E, nummer 1233, A20

LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper zijn geen bijzonderheden bekend t.a.v. de bodemgesteldheid en aanwezigheid van ondergrondse tank en asbesthoudende materialen. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging, alsmede de aanwezigheid van asbesthoudende materialen komt met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.
Verkoop geschiedt in de huidige staat, ‘’as is where is’’, zonder nadere garanties en met alle aan de onroerende zaken verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

KOOPCONTRACT
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient binnen één maand na ondertekening van de koopakte een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum