fbpx

Hilversum – Seinstraat 1

Seinstraat 1

Hilversum
Soort object:
Maatschappelijk Vastgoed
Oppervlakte:
55 m2
In units vanaf:
55 m2
€ 1.095,00
per maand excl. BTW
nieuw

Omschrijving

Een in Hilversum-Noord, direct nabij het buurtwinkelcentrum Seinhorst, gelegen hoogwaardige en zelfstandige praktijkruimte.

Vloeroppervlakte (m²)
De praktijkruimte kent een vloeroppervlak van totaal circa 55 m² en is als volgt ingedeeld:
- entree met wachtruimte met toilet;
- een ruime behandelkamer;
- een kantoorruimte.

Opleveringsniveau
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen (te voorzien van LED-verlichting);
- pantry;
- toilet,
- aico-unit,
- vloerafwerking middels bestaande vloerbedekking;
- scheidingswanden;
- cv-installatie met radiatoren;
- zonnepanelen, 6 stuks met een capaciteit van totaal 2.025 KWH (te plaatsen).

Parkeren
Aan de openbare weg zijn in ruim voldoende mate parkeerfaciliteiten aanwezig (onbetaald).
Ook kan (desgewenst) ter plaatse van de entree worden geparkeerd.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis Euro duizendvijfennegentig (EUR 1.095,-).

Servicekosten
Vanwege het totaal aan aan te leggen zonnepanelen, zijn de kosten van het individuele elektraverbruik nochtans moeilijk te schatten. Derhalve is sprake van een door huurder aan verhuurder verschuldigd, niet verrekenbaar bedrag, van EUR PM op maandbasis voor de kosten van het elektraverbruik met bijkomend vastrecht.

Verhuurder behoud zich het recht voor om dat bedrag te herzien wanneer achteraf blijkt dat sprake is van een significatie afwijking in de opgaaf in relatie tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor de het afsluiten van leveringscontracten betreffende stadsverwarming en het waterverbruik.

BTW bepaling
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn vrij van BTW, tenzij huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Wanneer niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs, is sprake van een te hanteren BTW compensatietoeslag van 5% te berekenen over de huurprijs.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de bijkomende servicekosten en de BTW/BTW compensatietoeslag.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor in overleg te bepalen huurtermijnen.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Energielabel
Informatie volgt.

Onder- / overmaat
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Bestemming
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Kamerlingh Onnesweg', kent aan het gebouw de maatschappelijke bestemming toe.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld met de daartoe bijbehorende algemene bepalingen.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum