fbpx

Hilversum – Tesselschadelaan 15B

Tesselschadelaan 15B

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
170 m2
In units vanaf:
0 m2
€ 2.950,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

De Tesselschadekerk (1928) is ontworpen door de architecten B.H. Bakker en H. Bunders.
De kerk is in 2013 getransformeerd tot een unieke kantoorlocatie en is aangewezen als gemeentelijk monument.

Het gebouw is ingericht in verschillende kantoorvloeren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van diverse gezamenlijke faciliteiten, als een lunchruimte, meerdere vergaderkamers en een keukenfaciliteit.

Vloeroppervlak
Op de begane grond komt een bijzondere kantoorunit beschikbaar van totaal circa 170 m², inclusief een pro rata aandeel in de algemene ruimte. Deelverhuur is bespreekbaar vanaf circa 85 m². Bij deelverhuur is sprake van een afwijkende huurprijs en gelden andere voorwaarden.

De vermelde metrages zijn conform de meetinstructie volgens NEN 2580 berekend.

Opleverings-/voorzieningenniveau
De kantoorunit is voorzien van diverse zaken, gebouwgebonden installaties en voorzieningen, waaronder:
- vloerverwarming;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- scheidingswanden;
- vloerafwerking;
- brandmeldinstallatie;
- vloerkabelgoten (inclusief E-installatie en data outlets*);
- alarminstallatie (gemeenschappelijk);
- verlichtingsinstallatie (basis);
- pantry.

De ruimte wordt daarmee geleverd in de huidige staat, volgens het principe van 'as is, where is'.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat enkele in het gehuurde aanwezige zaken en/of voorzieningen mogelijk 'om niet' beschikbaar worden gesteld. Verhuurder aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoording. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Parkeren
Op het parkeerterrein zijn 3 (drie) gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar ten behoeve van de kantoorunit.
Het gebruik van deze parkeerplaatsen is in de huurprijs begrepen. Mitsdien voorradig kunnen meer parkeerplaatsen additioneel worden gehuurd.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 2.950,- exclusief BTW op maandbasis.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW clausule
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie of waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn(en)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in acht neming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Leveringen en diensten
Er is een verrekenbaar voorschotbedrag verschuldigd van Euro vijfendertig (EUR 35,-) exclusief BTW per m² op jaarbasis, wegens onderstaand gespecificeerde, door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten:
- het gas-, water- en elektraverbruik inclusief vastrecht, betreffende de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in de de algemene ruimte(n);
- de van overheidswege verschuldigde belastingen en/of heffingen, als waterschapslasten, rioolrecht en watersysteemheffing (voor zover deze niet rechtstreeks worden aangeslagen);
- glasbewassing;
- LED verlichting;
- de schoonmaakkosten ter zake van de algemene ruimten;
- periodiek onderhoud, controle en/of keuring van de diverse gebouwgebonden installaties, waaronder de verwarmings-, de luchtbehandelings-, de elektrische installatie en de brandmeldinstallatie;
- schoonmaak daken, goten en HWA’s;
- aanpassen naams- en wegbewijzeringborden;
- 6% administratiekosten over de hierboven omschreven bijkomende leveringen en diensten.

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

Aanvullende leveringen en diensten
Naast het hierboven omschreven pakket aan bijkomende leveringen en diensten, worden zaken als gebouwbeveiliging (sluitrondes en alarmopvolging), alsmede betreffende het tuin- en terreinonderhoud collectief geregeld. Hiervoor een voorschotbedrag verschuldigd ten bedrage van EUR 10,00 exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Internet aansluitingen
Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van het in het gehuurde aanwezige datanetwerk met bijbehorend internetabonnement. Hiervoor zijn in het gebouw o.a. glasvezellijnen aanwezig. Voor het gebruik van de data-aansluitingen met bijbehorend abonnement is een additionele vergoeding verschuldigd.

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van, van overheidswege benodigde vergunning(en),
teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Reclame/naamsaanduiding
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen in of aan het gehuurde, doch beperkt tot de hiervoor bestemde mogelijkheden.

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Gebruik van de algemene ruimte
Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke en/of algemene ruimten reclameartikelen, promotiemateriaal en/of andere zaken of goederen te stallen en/of te etaleren, noch tijdelijk, noch permanent.

Huurovereenkomst (ROZ)
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder kan gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Energielabel
Met de aanwijzing van het gebouw als (gemeentelijk) monument is geen sprake van een labelplicht. Desondanks heeft de eigenaar/verhuurder vergaande ambities op het gebied van de verdere verduurzaming van het kerkgebouw. Zo is het gebouw aangesloten op een energiecollectief en is de verlichtingsinstallatie vervangen door LED verlichting. Ook wordt op korte termijn de verwarmingsinstallatie vervangen door een hybride systeem middels het plaatse van een warmtepomp. Verder heeft de eigenaar/verhuurder zich als doel gesteld om de kerk in de toekomst te voorzien van o.a. zonnepanelen en om de toegepaste na-isolatie waar mogelijk te verbeteren / uit te breiden.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266