fbpx

Hilversum – Vaartweg 43A t/m D

Vaartweg 43A t/m D

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
912 m2
In units vanaf:
830 m2
€ 635.000,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Een nabij de Hilversumse binnenstad gelegen vooroorlogs bedrijfsgebouw, gebouwd omstreeks 1904 als uitbreiding van de Drukkerij en Uitgeverszaak "de Mercuur". Het gebouw biedt al decennia huisvesting aan het Hilversumse Houthandelsbedrijf Volkershout en het Biljart- en Dartcentrum De Haven.

Vloeroppervlak (v.v.o.)
Het bedrijfsgebouw kent een vloeroppervlak van totaal indicatief 912 m² verdeeld over de navolgende bouwlagen:
43A. een parterre bedrijfsruimte van totaal circa 329 m²
43B. de verdiepingsvloer van totaal indicatief 285 m², ingericht als bijeenkomstruimte;
43C. de tussenverdieping van totaal indicatief 132 m², ingericht als kantoor-/opslagruimte;
43D. het souterrain met zelfstandige opgang van totaal ca. 166 m².

Opleverings-/ voorzieningenniveau
Het bedrijfsgebouw wordt aangeboden volgens het principe van “as is, where is” en daarmee inclusief onder meer de
navolgende zaken en voorzieningen:
- systeemplafonds met armaturen;
- pantry's;
- gas cv-installatie met radiatoren;
- toiletgroepen;
- airconditioning.

Niet inbegrepen is datgene waarop huurders krachtens hun wettelijk wegneemrecht rechten doen gelden.

Parkeren
Tot het gebouw behoort een grondpositie totaal 52m², betreffende 4 (vier) parkeerplaatsen, gesitueerd op het voorgelegen parkeerterrein.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt EUR 635.000,- k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW clausule
Verkoper opteert niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

Koopovereenkomst
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bankgarantie
Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper een zekerheidsstelling verstrekken voor het gelijke bedrag van 10% van de koopprijs.

Eigendomsoverdracht, levering
De datum van levering kan in overleg tussen partijen worden vastgesteld.

Notariskantoor, notaris
De juridische levering zal plaatsvinden ten overstaan van een door koper aan te wijzen notaris / notariskantoor.

Bestemmingsplan
Volgens informatie van de gemeente Hilversum valt het bedrijfsgebouw onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Bosdrift', vastgesteld op 15 mei 2013. De ter plaatse geldende bestemming luidt: 'Gemengd - 3', met de daarbij geldende gebiedsaanwijzingen: 'Verbouwen tot één of meer zelfstandige woonruimten uitgesloten' en 'wro - zone - wijzigingsgebied 2', alsmede de functieaanduiding: 'wonen uitgesloten'.

Op grond van deze bestemming is het perceel primair bestemd voor:
- detailhandel;
- dienstverlening;
- horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten';
- bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
- ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is wonen op de begane grond niet toegestaan;
- ondernemingen in de creatieve industrie.

Meer informatie over de bestemming is te vinden op de website van de rijksoverheid: Ruimtelijkeplannen.nl.

Kadastrale informatie
Gemeente: Hilversum
Sectie: N
Nummer(s): 8831
Groot: Gedeeltelijk (als na meting zal blijken).

De kosten van voor het kadastraal splitsen van het perceel en de meting ter plaatse komen voor rekening van koper.

Huurders, gebruikers
43A. de bedrijfsruimte op de begane grond wordt gehuurde door het houthandelsbedrijf Volkershout;
43B. de verdiepingsvloer, alsmede enkele ruimte op de tussenvloer worden gehuurd door Biljart- en Dartcentrum De Haven;
43C. de tussenverdieping is op grond van een overeenkomst van bruikleen (tot maart 2023) in gebruik bij St. Magdalena, betreffende ca 82 m²;
43D. het souterrain staat leeg en is vrij van huur en gebruik.
Terrein: totaal ca. 52 m² grond is voor de functie van het parkeren op grond van een overeenkomst van bruikleen gebruik bij houthandelsbedrijf Volkershout.

Energieprestatie
Het gebouw beschikt over de navolgende energielabels
43B. Energielabel: F
43D. Energielabel: C

NEN 2580 meetrapport
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport opgesteld.

Onder-/overmaat
De vermelding van de oppervlakte van het Verkochte houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Ouderdomsclausule
Het bedrijfsgebouw is meer dan 100 jaar oud. Verkoper staat derhalve nadrukkelijk niet in voor de de kwaliteit ervan, betreffende onder meer, maar daartoe niet beperkt: de fundering, de constructieve bouwdelen, vloeren, het dak, leidingen van elektriciteit, water en gas en riolering, alsmede de
eventuele afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken voor het gebruik als huidige gebruik. Waarbij verkoper erop mag vertrouwen dat met het tot stand komen van de koopsom, koper de bouwkundige staat voldoen heeft ingeprijsd.”

Bevoegdheden College van B&W
Uitsluitend het College van Burgemeester en Wethouders is krachtens de Gemeentewet bevoegd tot het aangaan van de koopovereenkomst. Een overeenstemming tot koop-/verkoop van het vastgoed komt derhalve niet eerder tot stand dan na een daartoe genomen positief besluit tot verkoop van het College van B&W en een rechtsgeldig door de Gemeente ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst aan de koper is overhandigd.

Wet Bibob
In het kader van de toepassing van de Wet Bibob voert de Gemeente een integriteitsonderzoek uit. De Gemeente behoudt zich derhalve het recht voor om de voorgenomen verkoop en levering te laten toetsen in de zin van artikel 5a Wet Bibob.

Gunning voorbehouden
Door de verkoper wordt het recht van gunning voorbehouden.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266