fbpx

Bussum – Laarderweg 4

Laarderweg 4

Bussum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
255 m2
In units vanaf:
82 m2
€ 150,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Gelegen in het druk bezochte aanloopwinkelgebied, aan het begin een te moderniseren winkel-/bedrijfsruimte van totaal 244 m². De te realiseren ruimte bestaat uit voorheen drie winkelunits en is gelegen tegenover de supermarkt van Albert Hein.

Vloeroppervlak
De panden hebben een gezamenlijk verkoopvloeroppervlak van totaal ca. 200 m² in combinatie met drie kelders van samen circa 37 m² en een achtergelegen garagebox van indicatief 18 m². Desgewenst bestaat de mogelijkheid om tot deelverhuur over te gaan vanaf circa 82 m².

Opleverings-/voorzieningenniveau
Met de voorbereidende werkzaamheden tot het moderniseren van de ruimte is reeds aangevangen, waarbij de afwerking in overleg plaats kan vinden.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 150,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie of waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten ten behoeve van onder meer het gas-, water-, elektraverbruik, alsmede betreffende eventuele communicatieve diensten.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegtermijn
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst (model ROZ)
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW / 7:230A BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BTW belaste huurprijs
Bij het vaststellen van de aanvangshuurprijs is als uitgangspunt geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Ondermaat-/overmaat
Het genoemde metrage is met zorg berekend. Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Ook de Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Partijen kunnen echter geen rechten ontlenen aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte, al dan niet als direct gevolg van afwijkingen en/of interpretatieverschillen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Centrum’ kent aan de winkelruimte de bestemming “Gemengd” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: wonen uitgesloten. Op grond van de geldende planregels kan het te verhuren object derhalve worden aangewend ten behoeve van onder meer de functies:
- detailhandel;
- horecabedrijven (uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten);
- dienstverlening;
- kantoren;
- maatschappelijke voorzieningen.

Voorbehoud/gunning
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van het recht van gunning en/of een te verkrijgen finale goedkeuring van onze opdrachtgever.

Disclaimer
De informatie in deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266