fbpx

Hilversum – Marktplein ong

Marktplein ong

Hilversum
Soort object:
Bouwgrond
Oppervlakte:
100
In units vanaf:
351 m2
€ 339.500,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Bijzonder markant gelegen aan het Marktplein van Hilversum, een ten behoeve van de functie van “Horeca – bierbrouwerij, proeflokaal” te ontwikkelen perceel. Het marktterrein is populair onder het brede uitgaanspubliek met in de directe omgeving onder meer Foodhall MOUT, tapasbar Vida, restaurant Su en de moderne bioscoop Vue. Naast de vele uitgaansgelegenheden, kan ook tijdens de marktdagen genoten worden van de authentieke gezelligheid op het plein.

Hilversum, tuinstad, mediastad!
Hilversum, als mediastad, telt circa 92.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, trekt veel ondernemers aan uit onder meer de detailhandel, de dienstensector, de creatieve sector en de audiovisuele industrie. Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven, speciaalzaken en uitgaansgelegenheden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente: Hilversum
Sectie: N
Nummer(s): 9497
Kadastrale grootte: 351 m²

Bestemmingsplan
Volgens informatie van de gemeente Hilversum valt het perceel nochtans onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Eurobioscoop’, vastgesteld in 2016.

De Gemeente Hilversum is hierbij voornemens om de bestemming te wijzigen naar de functie van “Horeca – bierbrouwerij, proeflokaal”. Andere functies, genoemd in het huidige bestemmingplan, worden daarbij uitgesloten.

Daarnaast wenst het College dat de toekomstige koper en of exploitant ook een maatschappelijke invulling geeft aan het te ontwikkelen proeflokaal en/of de bierbrouwerij. Dit houdt in dat de koper c.q. de horecaexploitant mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zal nemen.

Bouwregels
Volgens de vigerende planregels kent het perceel een bebouwingmogelijkheid van maximaal 100% van het bouwvlak (omvattende het perceel) in combinatie met een maximum bouwhoogte van 10 meter en een maximum goothoogte van 6 meter.

Wel dient met de bouwontwikkeling rekening te worden gehouden met de daarbij geldende parkeernormen (Parkeernormen Hilversum 2017). Vanwege de ligging van de locatie, nabij ov-knelpunten en behorende tot de stationsomgeving, kan het totaal aan benodigde parkeren mogelijk gereduceerd worden. De uitwerking hiervan dient te geschieden in overleg met de Gemeente Hilversum als onderdeel van de bouwaanvraag.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt EUR 339.500,- k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW clausule
De gemeente Hilversum verklaart in beginsel, doch uitsluitend voor zover in overeenstemming met wet- en regelgeving, haar medewerking te verlenen indien Koper opteert voor een levering van het Verkochte als bouwterrein in de zin van artikel 11, lid 4 Wet OB, zodanig dat sprake zou zijn van een levering belast met BTW. Indien daartoe vervaardigingshandelingen noodzakelijk zouden zijn, zijn deze voor rekening en risico van Koper.

Koopovereenkomst
Op basis van een door c.q. in opdracht van de gemeente Hilversum op te stellen koopovereenkomst, welke te allen tijde ter goedkeuring aan het Collega van B&W dient te worden voorgelegd, in gebreke waarvan door geen der partijen enig rechten kan worden ontleend. Zie ook onder Gunning voorbehouden.

Bankgarantie
Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper een zekerheidsstelling verstrekken voor het gelijke bedrag van 10% van de koopprijs.

Eigendomsoverdracht, levering
De datum van levering kan in overleg tussen partijen worden vastgesteld. De levering vindt echter niet eerder plaats dan na het vaststellen van het nieuw bestemmingplan.

Notariskantoor, notaris
De juridische levering zal plaatsvinden ten overstaan van een door koper aan te wijzen notaris / notariskantoor.

Onder-/overmaat
De vermelding van het kadastrale perceeloppervlak houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Terreingrenzen
De grenzen van het perceel zullen door de Gemeente in het terrein worden aangeduid en aan de Koper op diens verzoek worden aangewezen. De Koper machtigt de Gemeente voor rekening van de Koper de kadastrale aanwijzing door het kadaster te verzorgen.

Staat van levering/ bodemonderzoek/ kabels en leidingen
De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de akte van levering en wel in de huidige staat en daarmee volgens het principe van ‘as is, where is’.

De Gemeente beschik niet over enige informatie omtrent de aanwezigheid in het verkochte van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen. Koper kan/dient voor eigen rekening hiernaar een onderzoek in te laten stellen.

In het Verkochte kunnen kabels en/of leidingen aanwezig zijn. De gemeente Hilversum, zal op verzoek van koper de resultaten van een KLIC-melding aan koper beschikbaar stellen.

Maatschappelijke verantwoording, werkgelegenheid
Naast de koopprijs en de daartoe behorende bijkomende voorwaarden en condities, is het voor de gemeente Hilversum, vanuit maatschappelijk oogpunt, van belang dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een eventueel uit te brengen koopvoorstel, wordt door de Gemeente Hilversum dan ook (zwaar) gewogen op de door of namens de horecaexploitant af te geven garanties ter zake van:
- een minimaal van 3 (drie) FTE (fulltime-equivalent) te creëren arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- de hiervoor geldende minimale duur (in jaren) voor het beschikbaar houden van deze arbeidsplaatsen;
- een te hanteren boete van EUR 15.000,- per arbeidsplaats, wanneer de horecaexploitant onverhoopt in gebreke is dan wel handelt in strijdt met de naleving van deze verplichting;
- de horecaexploitant dient jaarlijks een gedegen overzicht beschikbaar te stellen aan de gemeente Hilversum ter controle op de naleving van deze verplichting.

De gemeente Hilversum behoudt zich het recht voor om dergelijk afspraken bij wijze van kwalitatieve verplichting op te nemen in de akte van levering. Een kwalitatieve verplichting is een last (verplichting) waarmee een onroerende zaak (in deze het perceel grond) ten behoeve van één of meer bepaalde (rechts)personen is bezwaard, welk recht overgaat bij een opvolgende verkrijging.

Gunning voorbehouden
Door de gemeente Hilversum wordt het recht van gunning voorbehouden.

Uitsluitend het college van burgemeester en wethouders is krachtens de Gemeentewet bevoegd is tot het aangaan van een koopovereenkomst. Een koopovereenkomst komt derhalve niet eerder tot stand dan na een daartoe positief genomen besluit tot verkoop van het College. De gemeente Hilversum is derhalve niet eerder gehouden aan enige uitspraak, toezegging en/of verplichting tot verkoop dan uitsluitend na ondertekening van de koopovereenkomst door het college van burgemeester en wethouders, dan door een ambtenaar met de rechtsgeldige bevoegdheid om namens het College te ondertekenen. In elk ander geval wanneer het College van B&W geen goedkeuring verleend aan een beoogde verkooptransactie, is de gemeente bevrijd uit eerdere afspraken c.q. toezeggingen, zonder dat de Gemeente jegens koper of een biedende partij schadeplichtig is.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266