fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 16F

Nieuwe Havenweg 16F

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
552 m2
In units vanaf:
552 m2
€ 3.725,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Gelegen op het Hilversumse bedrijvenpark het "Havenkwartier", een moderne bedrijfsruimte met parkeergelegenheid. De bedrijfsunit met een vloeroppervlak van totaal ca. 552 m² (b.v.o.) en maakt onderdeel uit van een in 2011 gerealiseerd bedrijvencomplex.

Bedrijvenpark ‘Havenkwartier’
Het bedrijvenpark ‘Havenkwartier’ betreft een gemêleerd bedrijventerrein van totaal ca. 30 hectare. Het terrein is gelegen nabij de provinciale weg N201, met aansluitingen op de Hilversumse buitenring en o.m. de Rijksweg A-2 (Amsterdam- Utrecht) en de Rijksweg A-27 (Almere-Utrecht). Naast o.a. de diverse PDV-bedrijven zijn op het terrein uiteenlopende handels- en productiebedrijven gehuisvest.

Opleveringsniveau
De bedrijfsruimte wordt opgeleverd volgens het principe van 'as is, where is', daarmee voorzien van onder meer de navolgende zaken en installaties:
- een vrije hoogte van circa 6 meter;
- een lichtstraat;
- een elektrisch bedienbare overheaddeur;
- G/W/E installatie;
- pantry;
- toilet;
- vloerbelasting indicatief 1.500 kg/m²;
- basis verlichtingsinstallatie;
- entresolvloer ? 215 m².

Vloeroppervlakte(n)
De bedrijfsruimte kent een vloeroppervlak van totaal circa 552 m² (b.v.o), bestaande uit een parterre bedrijfsruimte met kantine pantry en toilet van ca. 337 m² in combinatie met een entresolvloer van ? 215 m².

NEN 2580 meetcertificaat
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage is met zorg berekend.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 3.725,- exclusief BTW op maandbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Parkeren
Op het voorgelegen parkeerterrein, zijn ten behoeve van de bedrijfsunit totaal ca. 4 (vier) parkeerplaatsen aangelegd. Voor het gebruik van deze parkeerplaatsen is een huurprijs verschuldigd ten bedrage van EUR 375,- exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Servicekosten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten is een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR 170,- exclusief BTW per m² op jaarbasis. In de servicekosten is begrepen:
- onderhoud parkeerterrein en overige verhardingen;
- het schoonmaken van daken, goten en hemelwaterafvoeren;
- kosten van administratie.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De genoemde metrages zijn met zorg berekend. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen, behoudens in het geval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om na een periode van ten minste telkens 5 (vijf) jaar de huurprijs aan te passen, tegen een alsdan geldend marktconform huurprijsniveau.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Bedrijventerrein - 1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: bedrijf tot en met categorie 3.2. Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: 'bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1 en 3.2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten"'

Energielabel
Niet van toepassing.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor. Ook wordt het gebruik van de bedrijfsruimte ten behoeve van auto occasionbedrijven uitgesloten.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266